Działania BON – w skrócie

Na potrzeby sprawozdawczości uniwersyteckiej przygotowaliśmy skrócony opis działań podejmowanych przez BON UO:

Uniwersytet Opolski od wielu lat aktywnie działa na rzecz pełnego włączania osób z niepełnosprawnością w sferę badawczo-dydaktyczną. Zakres prawny wyznaczają Statut UO (par. 4., pkt. 1a.: “Uniwersytet  stwarza  warunki  ułatwiające  osobom  z  niepełnosprawnością  dostęp  do kształcenia, badań naukowych i udział w życiu akademickim”), Zarządzenia Rektora (“Wprowadzenie i stosowanie rozwiązań alternatywnych wobec studentów niepełnosprawnych”) oraz regulaminy wewnętrzne. Na uczelni funkcjonuje Biuro Osób Niepełnosprawnych, które zatrudnia jedną osobę na pełnym etacie, będąc ogólnouczelnianym centrum koordynującym działania i projekty skierowane dla grupy studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnością. Działania o charakterze formalnym i organizacyjnym koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych, mający wpływ opiniodawczy na wyznaczanie celów bieżących i strategicznych rozwoju uczelni w zakresie współpracy z uczelnianym środowiskiem osób z niepełnosprawnością. W ramach podejmowanych działań BON realizuje projekt asystencki (umożliwiający pomoc w realizacji procesu dydaktycznego przez OzN, dostosowując formę wsparcia do indywidualnych potrzeb), zapewnia wsparcie w stosowaniu rozwiązań alternatywnych (zarówno na poziomie uczestniczenia w zajęciach np. specjalistyczne zajęcia z wychowania fizycznego dla OzN, które odbywają się w siłowni SWFiS, ale także dostosowania formy potwierdzenia nabycia efektów kształcenia np. poprzez wydłużenie czasu pisania egzaminu lub korzystanie z pomocy dostosowanego sprzętu elektronicznego), program zagranicznej mobilności (w ramach projektu PO WER studenci z OzN mają możliwość wyjazdu na praktykę lub studia w dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb warunkach), a także nadzoruje prace o charakterze remontowo-budowlanym, dbając o możliwie najwyższy stopień dostępności infrastruktury dydaktycznej. Większość budynków Uniwersytetu Opolskiego jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, jednak w trosce o pełną dostępność jednostki prowadzące studia zostały zobowiązane przez Prorektora ds. kształcenia i studentów do weryfikacji planu studiów pod kątem konkretnych grup dydaktycznych z osobami z niepełnosprawnościami i dostosowanie wyboru miejsc dydaktycznych (sale, budynki) do możliwości i potrzeb studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnością.

Uniwersytet Opolski, z uwagi na wzrastający procent osób z niepełnosprawnościami w każdej z grup objętej wsparciem (studentów, doktorantów i pracowników) intensyfikuje prace na rzecz środowiska OzN, podejmując również współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami (m.in. Fundacja Aktywizacja czy Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości) oraz PFRON, efektywnie stwarzając możliwości realizacji procesu dydaktycznego dostosowanego w jak największym stopniu do indywidualnych potrzeb.