Asystent Osobisty

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” rozpoczyna  realizację rocznego  projektu dostarczającego usługę Asystenta Osobistego Osoby
z Niepełnosprawnością w środowisku akademickim. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Okres trwania Programu przewidziany jest do końca roku 2021.

Uczestnicy:

W ramach projektu wsparcie otrzyma 50 osób:

 • 45 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogących skorzystaćz ok. 60 godzin wsparcia miesięcznie,
 • 5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, mogących skorzystać z 30 godzin wsparcia miesięcznie.

Jeżeli uczestnik korzysta ze wsparcia asystenta dydaktycznego, godziny asysty muszą zostać pomniejszone o to wsparcie dydaktyczne.

Program zapewnia:

 • zwiększenie możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji oraz niwelowanie ograniczeń powstałych ze względu na niepełnosprawność,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, np. udział
  w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych lub też rehabilitacyjnych.

Kto może skorzystać z Projektu:

Pomoc asystenta uzyskają osoby z niepełnosprawnością na terenie całej Polski:

 • dzieci do 16 roku życia ( limit 5 osób ),
 • uczniowie przygotowujący się do podjęcia studiów,
 • studenci,
 • pracownicy dydaktyczni i naukowi,
 • osoby wspierające innych niepełnosprawnych w środowisku akademickim.

Osoba zgłaszająca się do programu może wskazać swojego asystenta lub skorzystać z asystenta przydzielonego przez Stowarzyszenie.

LINK DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DV_cY9EljkevuOxhp8fXH5G5T-FygkxIs0aHc2e76wNUQ0hWNDBWR1FTRFcyMTRJOExPTjNCVUlNMyQlQCN0PWcu

Kto może zostać asystentem:

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
  w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystenckie nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu.

Obowiązki asystenta:

W zależności od potrzeb beneficjenta, asysta może dotyczyć:

 • dojazdów w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • pomocy w realizacji zakupów,
 • pomocy w kontaktowaniu się z różnego rodzaju organizacjami;
 • umożliwienia korzystania z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Kontakt:

tel. Izabela Rusin: 793 545 078

e-mail: i.rusin@tnm.org.pl

Aktualności: www.tnm.org.pl/