Regulamin przyznawania usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Regulamin przyznawania usługi
Asystenta Osoby Niepełnosprawnej
dla studentów Uniwersytetu Opolskiego
z niepełnosprawnością

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego z niepełnosprawnością oraz obowiązki asystenta osoby niepełnosprawnej.

§ 2
1. Do korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej uprawnieni są studenci Uniwersytetu Opolskiego, którzy posiadają orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności.

2. Podstawą ubiegania się o prawo do korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej jest złożenie wniosku w Biurze Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Opolskiego zwanego dalej BON według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Wnioski składa się dwa razy w roku akademickim na początku każdego semestru w następujących terminach:

do 15 października każdego roku,

do 15 marca każdego roku.

4. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • potwierdzenie statusu studenta przez dziekanat właściwego wydziału (zaświadczenie),
 • potwierdzenie faktu i stopnia niepełnosprawności (orzeczenie właściwego organu),
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia,
 • plan zajęć/dnia wraz z zaznaczeniem, które z zajęć/ czynności dnia miałaby obejmować usługa,
 • oświadczenie studenta o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego z niepełnosprawnością i o akceptacji tego Regulaminu.

§ 3
1. Student Uniwersytetu Opolskiego z niepełnosprawnością wraz z wnioskiem, o którym mowa § 2 zgłasza do BON zapotrzebowanie na zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

2. Zapotrzebowanie studenta powinno zawierać: dzień tygodnia, miejsce w którym student potrzebuje pomocy (np. dom studencki, miejsce odbywania zajęć), oczekiwaną liczbę godzin pomocy).

3. Student ma prawo do zgłaszania zmian w zapotrzebowaniu na usługę asystenta osoby niepełnosprawnej w trakcie semestru.

4. W wypadku rezygnacji z usługi asystenta osoby niepełnosprawnej student jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia BON, ale nie później niż w ciągu 7 dni.

5. Korzystający z pomocy student z niepełnosprawnością prowadzi ewidencję godzin usług i zadań realizowanych dla niego przez asystenta osoby niepełnosprawnej według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6. Prowadzoną ewidencję godzin usług i zadań realizowanych przez asystenta osoby niepełnosprawnej student przekazuje do BON raz w miesiącu do 5-go każdego miesiąca, celem sprawdzenia i przedłożenia Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów do zatwierdzenia.

§ 4
1. Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych rozpatruje wnioski i przeprowadza kwalifikację osób niepełnosprawnych, które wymagają opieki asystenta osób niepełnosprawnych po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego.

2. Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych na podstawie wniosku i zapotrzebowania złożonego przez studenta niepełnosprawnego określa zakres usług niezbędnych do zagwarantowania mu uczestnictwa w aktywnościach akademickich wynikających z programu jego studiów.

3. Projekt listy studentów Uniwersytetu Opolskiego, uprawnionych do korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej, pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych przedkłada Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów do zatwierdzenia. Prorektor podejmuje ostateczną decyzję w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel w budżecie Uczelni. Od tej decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni do dnia otrzymania decyzji. Decyzja wydana w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna.

§ 5
1. Warunkiem korzystania z usług osoby asystenta osoby niepełnosprawnej BON przez studenta jest złożenie przez niego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 6
1. Usługę asystenta osoby niepełnosprawnej mogą wykonywać studenci Uniwersytetu Opolskiego.

2. Osoby chętne do wykonywania usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą zgłosić swoją kandydaturę w BON wypełniając zgłoszenie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

3. Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej może obejmować pomoc:

 • w dojeździe na uczelnię i do domu,
 • w dojeździe na zajęcia rehabilitacyjne (w ramach zajęć obowiązkowych),
 • w przemieszczaniu się podczas i w pomiędzy zajęciami,
 • w sporządzaniu notatek i kserowaniu,
 • w czytelniach i bibliotece np. w wypożyczaniu niezbędnych książek,
 • w załatwianiu spraw studenckich w dziekanacie,
 • w uzasadnionych przypadkach w wykonywaniu podstawowych czynnościach dnia codziennego – np. ubieraniu/ rozbieraniu, przesiadaniu się z łóżka na wózek inwalidzki, toalecie, czynnościach fizjologicznych, spożywaniu posiłków, itp.
 • w innych potrzebach zgłoszonych przez studenta wynikających z jego uzasadnionych indywidualnych potrzeb i związanych z jego kształceniem.

4. Wykonując swoje obowiązki asystent osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest do zachowania tajemnicy i prywatności osoby niepełnosprawnej, zachowując w poufności wszelkie jej sprawy osobiste, jak i czynności intymne wykonywane dla podopiecznego.

6. Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych przydziela studentowi z niepełnosprawnością asystenta osoby niepełnosprawnej spośród kandydatów, którzy się zgłosili do pełnienia tej funkcji.

7. Z asystentem osoby niepełnosprawnej Uniwersytet Opolski zawiera umowę według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu, która określa ilość godzin i zakres świadczonych usług oraz stawkę godzinową za wykonywanie tych usług.